คณะกรรมการ

นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นายกฤษฎา พงษ์นิกร
กรรมการ/รองประธานกรรมการ
นางสาวกัญญมน รุ่งเรืองธัญญา
กรรมการ/ผู้จัดการ
นางวีนัส วัฒนธำรงค์
กรรมการ/เลขานุการ
นางสาววาสนา สังฆโสภณ
กรรมการ/เหรัญญิก
นางวรวรรณ ขันธโภคัย
กรรมการ
นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา อ้นทอง
กรรมการ
นางมยุรี อาจณรงค์
กรรมการ
นายวิโรจน์ ศรีทอง
กรรมการ
นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
กรรมการ
นางสาวพรรณสา รักสกุลวนิช
กรรมการ
นายชาติชาย ถาวรรัตน์
กรรมการ
นางสาวปราณี พวงดี
กรรมการ
นายรณพงศ์ ไทยแท้
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
รองผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.รัตนาภรณ์ เกาะทอง
คนงาน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี