​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

​ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการชมาชิกเสียชีวิต และเป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะสมาคม สสธท.แก่ครอบครัว ...

กรรมการสหกรณ์ฯเป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาคม สสธท.

วันที่ 11 กันยายน 2558 กรรมการสหกรณ์ฯเป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาคม สสธท. แก่ครอบครัว คุณเล็ก ...

+ ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นางนายิกา ใจดี
รองประธานกรรมการ
นาบขจิต หมู่ดี
กรรมการ/ผู้จัดการ
น.ส.วาสนา สังฆโสภณ
กรรมการ/เหรัญญิก
นายเดชา ใจระห้อย
กรรมการ/เลขานุการ
นายประภา จำปาศรี
กรรมการ
นางศิริกัณฑ์ พิริยายน
กรรมการ
นางธนินท์รัฐ สัตยาธนานันต์
กรรมการ
นางภรณ์อนงค์ กุลเกล้า
กรรมการ
น.ส.ศิริลักษณ์ บรรดาศักดิ์
กรรมการ
นายศุภณัฐ ประดิษฐ์
กรรมการ
นางวัฒนา ภูมี
กรรมการ
นายรังสรรค์ แสงภูนาถ
กรรมการ
นายชาติชาย ถาวรรัตน์
กรรมการ
นายพันธ์เทพ คำแพงศิริรัตน์
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
รองผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายถาวร บุญพรหม
คนงาน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี