ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานสหกรณ์
ประกาศสหกรณ์ จำนวนดาวน์โหลด  
1. ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 29 ดาวน์โหลด
2. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 53 ดาวน์โหลด
3. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 52 ดาวน์โหลด
4. ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 56 ดาวน์โหลด
5. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2567 52 ดาวน์โหลด
6. ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 99 ดาวน์โหลด
7. ประกาศ การรับสมัคร และเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 99 ดาวน์โหลด
8. ประกาศ การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 126 ดาวน์โหลด
9. ประกาศ กำหนดหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 139 ดาวน์โหลด
10. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 132 ดาวน์โหลด
11. ประกาศ การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 292 ดาวน์โหลด
12. ประกาศ หยุดทำการของสหกรณ์ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. 191 ดาวน์โหลด
13. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ประจำปี 2566 208 ดาวน์โหลด
14. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 208 ดาวน์โหลด
15. ประกาศ วันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2566 296 ดาวน์โหลด
16. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 281 ดาวน์โหลด
17. ประกาศ เรื่อง เปิดขายหุ้นพิเศษ 226 ดาวน์โหลด
18. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2566 289 ดาวน์โหลด
19. ประกาศ สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566 321 ดาวน์โหลด
20. ประกาศ การให้เงินกุ้สามัญแก่สมาชิก 308 ดาวน์โหลด
21. ประกาศ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 306 ดาวน์โหลด
22. ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 274 ดาวน์โหลด
23. นโบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก 192 ดาวน์โหลด
24. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV 204 ดาวน์โหลด
25. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล cookies 283 ดาวน์โหลด
26. ขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 558 ดาวน์โหลด
27. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ 1,528 ดาวน์โหลด
28. ประกาศหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 761 ดาวน์โหลด
29. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 788 ดาวน์โหลด
30. ประกาศปิดทำการวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป และย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 725 ดาวน์โหลด
31. สรุปผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 744 ดาวน์โหลด
32. รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 776 ดาวน์โหลด
33. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 757 ดาวน์โหลด
34. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 1,307 ดาวน์โหลด
35. ประกาศ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน 0 ดาวน์โหลด
36. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 774 ดาวน์โหลด
37. การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 745 ดาวน์โหลด
38. การปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 791 ดาวน์โหลด
39. ประกาศ เรื่องขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 760 ดาวน์โหลด