ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานสหกรณ์
ประกาศสหกรณ์ จำนวนดาวน์โหลด  
1. ประกาศ การกำหนดเวลาการทำธุรกรรมด้านเงินกู้ 24 ดาวน์โหลด
2. ประกาศ เปิดขายหุ้นพิเศษ 65 ดาวน์โหลด
3. ประกาศ กำหนดการกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก 86 ดาวน์โหลด
4. การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 96 ดาวน์โหลด
5. ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 120 ดาวน์โหลด
6. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 132 ดาวน์โหลด
7. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 129 ดาวน์โหลด
8. ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 136 ดาวน์โหลด
9. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2567 118 ดาวน์โหลด
10. ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 167 ดาวน์โหลด
11. ประกาศ การรับสมัคร และเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 179 ดาวน์โหลด
12. ประกาศ การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 213 ดาวน์โหลด
13. ประกาศ กำหนดหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 191 ดาวน์โหลด
14. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 222 ดาวน์โหลด
15. ประกาศ การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 380 ดาวน์โหลด
16. ประกาศ หยุดทำการของสหกรณ์ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. 276 ดาวน์โหลด
17. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ประจำปี 2566 258 ดาวน์โหลด
18. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 259 ดาวน์โหลด
19. ประกาศ วันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2566 384 ดาวน์โหลด
20. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 331 ดาวน์โหลด
21. ประกาศ เรื่อง เปิดขายหุ้นพิเศษ 313 ดาวน์โหลด
22. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2566 373 ดาวน์โหลด
23. ประกาศ สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566 399 ดาวน์โหลด
24. ประกาศ การให้เงินกุ้สามัญแก่สมาชิก 394 ดาวน์โหลด
25. ประกาศ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 396 ดาวน์โหลด
26. ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 357 ดาวน์โหลด
27. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล cookies 347 ดาวน์โหลด
28. นโบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก 265 ดาวน์โหลด
29. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV 282 ดาวน์โหลด
30. ขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 644 ดาวน์โหลด
31. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ 1,694 ดาวน์โหลด
32. ประกาศหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 820 ดาวน์โหลด
33. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 866 ดาวน์โหลด
34. ประกาศปิดทำการวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป และย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 804 ดาวน์โหลด
35. สรุปผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 798 ดาวน์โหลด
36. รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 854 ดาวน์โหลด
37. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 842 ดาวน์โหลด
38. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 1,406 ดาวน์โหลด
39. ประกาศ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน 0 ดาวน์โหลด
40. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 862 ดาวน์โหลด
41. การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 832 ดาวน์โหลด
42. การปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 877 ดาวน์โหลด
43. ประกาศ เรื่องขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 809 ดาวน์โหลด