ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานสหกรณ์
ประกาศสหกรณ์ จำนวนดาวน์โหลด  
1. ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 7 ดาวน์โหลด
2. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2567 7 ดาวน์โหลด
3. ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 46 ดาวน์โหลด
4. ประกาศ การรับสมัคร และเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 52 ดาวน์โหลด
5. ประกาศ การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 79 ดาวน์โหลด
6. ประกาศ กำหนดหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 90 ดาวน์โหลด
7. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 85 ดาวน์โหลด
8. ประกาศ การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 246 ดาวน์โหลด
9. ประกาศ หยุดทำการของสหกรณ์ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. 145 ดาวน์โหลด
10. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ประจำปี 2566 156 ดาวน์โหลด
11. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 157 ดาวน์โหลด
12. ประกาศ วันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2566 254 ดาวน์โหลด
13. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 235 ดาวน์โหลด
14. ประกาศ เรื่อง เปิดขายหุ้นพิเศษ 184 ดาวน์โหลด
15. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2566 245 ดาวน์โหลด
16. ประกาศ สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566 281 ดาวน์โหลด
17. ประกาศ การให้เงินกุ้สามัญแก่สมาชิก 262 ดาวน์โหลด
18. ประกาศ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 262 ดาวน์โหลด
19. ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 230 ดาวน์โหลด
20. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล cookies 227 ดาวน์โหลด
21. นโบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก 144 ดาวน์โหลด
22. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV 156 ดาวน์โหลด
23. ขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 505 ดาวน์โหลด
24. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ 1,437 ดาวน์โหลด
25. ประกาศหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 708 ดาวน์โหลด
26. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 741 ดาวน์โหลด
27. ประกาศปิดทำการวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป และย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 684 ดาวน์โหลด
28. สรุปผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 702 ดาวน์โหลด
29. รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 718 ดาวน์โหลด
30. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 712 ดาวน์โหลด
31. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 1,193 ดาวน์โหลด
32. ประกาศ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน 0 ดาวน์โหลด
33. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 732 ดาวน์โหลด
34. การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 706 ดาวน์โหลด
35. การปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 744 ดาวน์โหลด
36. ประกาศ เรื่องขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 715 ดาวน์โหลด