ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานสหกรณ์
ทั้งหมด จำนวนดาวน์โหลด  
1. ประกาศ กำหนดหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไป ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 1 ดาวน์โหลด
2. ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 7 ดาวน์โหลด
3. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2567 7 ดาวน์โหลด
4. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน 30 ดาวน์โหลด
5. ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566 10 ดาวน์โหลด
6. รายงานกิจการประจำปี 2566 79 ดาวน์โหลด
7. แบบฟอร์ม เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อความมั่นคง 16 ตค 66 84 ดาวน์โหลด
8. แบบฟอร์ม เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 16 ตค 66 129 ดาวน์โหลด
9. แบบฟอร์ม เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต - บัตรเครดิต 16 ตค 66 64 ดาวน์โหลด
10. ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ พ.ศ.2566 8 ดาวน์โหลด
11. ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 46 ดาวน์โหลด
12. ประกาศ การรับสมัคร และเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 52 ดาวน์โหลด
13. คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ผู้กู้) 62 ดาวน์โหลด
14. ระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2566 48 ดาวน์โหลด
15. ระเบียบ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2566 32 ดาวน์โหลด
16. ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2566 76 ดาวน์โหลด
17. ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ พ.ศ.2566 88 ดาวน์โหลด
18. ประกาศ การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 79 ดาวน์โหลด
19. ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสามัญ วาระปกติ 173 ดาวน์โหลด
20. ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสามัญ วาระพิเศษ เมษายน 2566 - มีนาคม 2567 87 ดาวน์โหลด
21. ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสมทบ วาระปกติ 84 ดาวน์โหลด
22. ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสมทบ วาระพิเศษ เมษายน 2566 - มีนาคม 2567 111 ดาวน์โหลด
23. ล้านที่3_ใบสมัคร 114 ดาวน์โหลด
24. ล้านที่3_ใบรับรองแพทย์ 113 ดาวน์โหลด
25. ล้านที่2_ใบรับรองแพทย์ 104 ดาวน์โหลด
26. ล้านที่2_ใบสมัคร 105 ดาวน์โหลด
27. ประกาศ กำหนดหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 90 ดาวน์โหลด
28. แบบหนังสือแจ้งข้อร้องเรียน 75 ดาวน์โหลด
29. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 85 ดาวน์โหลด
30. ประกาศ การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 246 ดาวน์โหลด
31. ประกาศ หยุดทำการของสหกรณ์ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. 145 ดาวน์โหลด
32. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ประจำปี 2566 156 ดาวน์โหลด
33. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 157 ดาวน์โหลด
34. ประกาศ วันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2566 254 ดาวน์โหลด
35. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 235 ดาวน์โหลด
36. ประกาศ เรื่อง เปิดขายหุ้นพิเศษ 184 ดาวน์โหลด
37. กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษซื้อสินค้าอุปโภค 218 ดาวน์โหลด
38. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2566 245 ดาวน์โหลด
39. ประกาศ สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566 281 ดาวน์โหลด
40. ประกาศ การให้เงินกุ้สามัญแก่สมาชิก 262 ดาวน์โหลด
41. ประกาศ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 262 ดาวน์โหลด
42. ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 230 ดาวน์โหลด
43. รายงานกิจการประจำปี 2565 493 ดาวน์โหลด
44. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล cookies 227 ดาวน์โหลด
45. นโบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก 144 ดาวน์โหลด
46. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV 156 ดาวน์โหลด
47. แบบฟอร์มหักส่งเงินฝากรายเดือน 652 ดาวน์โหลด
48. กู้เงิน คำขอกู้เพื่อการศึกษา 373 ดาวน์โหลด
49. ขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 505 ดาวน์โหลด
50. ล้านที่1_ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแพทย์ 493 ดาวน์โหลด
51. 6แสน_ใบสมัคร ประเภทสามัญ 454 ดาวน์โหลด
52. 6แสน_ใบสมัคร ประเภทสมทบ 477 ดาวน์โหลด
53. 6แสน_แบบรายงานสุขภาพ 269 ดาวน์โหลด
54. 6แสน_ใบรับรองสุขภาพ 414 ดาวน์โหลด
55. สมัคร สมาชิก 905 ดาวน์โหลด
56. สมัคร สมาชิกสมทบ 563 ดาวน์โหลด
57. เงินฝาก ใบถอนออมทรัพย์พิเศษ 657 ดาวน์โหลด
58. เงินฝาก ใบถอนออมทรัพย์ 364 ดาวน์โหลด
59. กู้เงิน คำขอและหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,030 ดาวน์โหลด
60. กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญ 829 ดาวน์โหลด
61. กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 407 ดาวน์โหลด
62. กู้เงิน คำขอกู้เงินเพื่อสมาคมฌาปนกิจ 235 ดาวน์โหลด
63. กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ผู้ค้ำประกัน) 0 ดาวน์โหลด
64. สวัสดิการ รับขวัญทายาทใหม่ 377 ดาวน์โหลด
65. สวัสดิการ สมาชิกที่ไม่มีบุตร 353 ดาวน์โหลด
66. สวัสดิการ พักรักษาตัวในสถานพยาบาล 635 ดาวน์โหลด
67. สวัสดิการ เกษียณอายุราชการ 312 ดาวน์โหลด
68. สวัสดิการ สงเคราะห์ศพสมาชิก คู่สมรส บุตร 308 ดาวน์โหลด
69. สวัสดิการ เพื่อการศพสมาชิก 297 ดาวน์โหลด
70. เงินกู้_ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินกู้ 327 ดาวน์โหลด
71. ผู้ค้ำประกัน_หนังสือยินยอมการเปลี่ยนค้ำประกัน 455 ดาวน์โหลด
72. ฌกส_หนังสือให้คำยินยอมหักเงินในการชำระเงินฌาปนกิจ 395 ดาวน์โหลด
73. ผู้รับประโยชน์_หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ 316 ดาวน์โหลด
74. ข้อมูลส่วนบุคคล_หนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนบุคคล 18 ดาวน์โหลด
75. บันทึกข้อความ 14 ดาวน์โหลด
76. รายงานกิจการประจำปี 2561 334 ดาวน์โหลด
77. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ.2564 355 ดาวน์โหลด
78. ระเบียบ ว่าด้วย การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 372 ดาวน์โหลด
79. รายงานกิจการประจำปี 2564 595 ดาวน์โหลด
80. รางานกิจการประจำปี 2562 378 ดาวน์โหลด
81. รายงานกิจการประจำปี 2563 391 ดาวน์โหลด
82. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2563 745 ดาวน์โหลด
83. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 6 ดาวน์โหลด
84. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ 1,437 ดาวน์โหลด
85. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ.2562 829 ดาวน์โหลด
86. ประกาศหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 708 ดาวน์โหลด
87. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 741 ดาวน์โหลด
88. ประกาศปิดทำการวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป และย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 684 ดาวน์โหลด
89. สรุปผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 702 ดาวน์โหลด
90. รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 718 ดาวน์โหลด
91. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 712 ดาวน์โหลด
92. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 1,193 ดาวน์โหลด
93. ประกาศ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน 0 ดาวน์โหลด
94. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 732 ดาวน์โหลด
95. การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 706 ดาวน์โหลด
96. การปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 744 ดาวน์โหลด
97. ประกาศ เรื่องขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 715 ดาวน์โหลด
98. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5) พ.ศ.2561 803 ดาวน์โหลด
99. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2560 751 ดาวน์โหลด
100. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 753 ดาวน์โหลด
101. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2554 726 ดาวน์โหลด
102. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2546 743 ดาวน์โหลด
103. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2544 718 ดาวน์โหลด
104. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 1,602 ดาวน์โหลด
105. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 801 ดาวน์โหลด
106. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2561 904 ดาวน์โหลด
107. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ.2561 838 ดาวน์โหลด
108. รายงานกิจการประจำปี 2560 349 ดาวน์โหลด
109. ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543 1,214 ดาวน์โหลด