ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานสหกรณ์
ทั้งหมด จำนวนดาวน์โหลด  
1. ประกาศ เปิดขายหุ้นพิเศษ 12 ดาวน์โหลด
2. ประกาศ กำหนดการกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก 15 ดาวน์โหลด
3. การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 13 ดาวน์โหลด
4. การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 26 ดาวน์โหลด
5. ล้านที่4 ใบสมัคร 19 ดาวน์โหลด
6. ล้านที่4 ใบรับรองแพทย์ 17 ดาวน์โหลด
7. ล้านที่4 ใบรับรองแพทย์ 17 ดาวน์โหลด
8. ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 35 ดาวน์โหลด
9. ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 25 ดาวน์โหลด
10. ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ พ.ศ.2567 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2567 43 ดาวน์โหลด
11. ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 59 ดาวน์โหลด
12. กู้เงิน คำขอกูู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2567 90 ดาวน์โหลด
13. ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543 1,312 ดาวน์โหลด
14. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ.2561 916 ดาวน์โหลด
15. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2561 980 ดาวน์โหลด
16. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2563 832 ดาวน์โหลด
17. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 879 ดาวน์โหลด
18. ระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2566 60 ดาวน์โหลด
19. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2566 61 ดาวน์โหลด
20. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2544 786 ดาวน์โหลด
21. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2546 822 ดาวน์โหลด
22. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 826 ดาวน์โหลด
23. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2554 807 ดาวน์โหลด
24. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2560 820 ดาวน์โหลด
25. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5) พ.ศ.2561 881 ดาวน์โหลด
26. ประกาศ เรื่องขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 782 ดาวน์โหลด
27. การปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 815 ดาวน์โหลด
28. การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 773 ดาวน์โหลด
29. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 799 ดาวน์โหลด
30. ประกาศ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน 0 ดาวน์โหลด
31. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 1,340 ดาวน์โหลด
32. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 785 ดาวน์โหลด
33. รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 803 ดาวน์โหลด
34. สรุปผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 771 ดาวน์โหลด
35. ประกาศปิดทำการวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป และย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 747 ดาวน์โหลด
36. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 811 ดาวน์โหลด
37. ประกาศหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 792 ดาวน์โหลด
38. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ.2562 912 ดาวน์โหลด
39. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ 1,581 ดาวน์โหลด
40. รายงานกิจการประจำปี 2563 474 ดาวน์โหลด
41. รางานกิจการประจำปี 2562 450 ดาวน์โหลด
42. รายงานกิจการประจำปี 2564 682 ดาวน์โหลด
43. รายงานกิจการประจำปี 2560 428 ดาวน์โหลด
44. ระเบียบ ว่าด้วย การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 439 ดาวน์โหลด
45. รายงานกิจการประจำปี 2561 411 ดาวน์โหลด
46. บันทึกข้อความ 115 ดาวน์โหลด
47. ข้อมูลส่วนบุคคล_หนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนบุคคล 89 ดาวน์โหลด
48. ผู้รับประโยชน์_หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ 391 ดาวน์โหลด
49. ฌกส_หนังสือให้คำยินยอมหักเงินในการชำระเงินฌาปนกิจ 477 ดาวน์โหลด
50. ผู้ค้ำประกัน_หนังสือยินยอมการเปลี่ยนค้ำประกัน 550 ดาวน์โหลด
51. เงินกู้ ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินกู้ 401 ดาวน์โหลด
52. สวัสดิการ เพื่อการศพสมาชิก 370 ดาวน์โหลด
53. สวัสดิการ สงเคราะห์ศพสมาชิก คู่สมรส บุตร 385 ดาวน์โหลด
54. สวัสดิการ เกษียณอายุราชการ 392 ดาวน์โหลด
55. สวัสดิการ พักรักษาตัวในสถานพยาบาล 753 ดาวน์โหลด
56. สวัสดิการ สมาชิกที่ไม่มีบุตร 428 ดาวน์โหลด
57. สวัสดิการ รับขวัญทายาทใหม่ 460 ดาวน์โหลด
58. กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ผู้ค้ำประกัน) 0 ดาวน์โหลด
59. กู้เงิน คำขอกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสมาคมฌาปนกิจ 317 ดาวน์โหลด
60. กู้เงิน คำขอกู้สามัญโครงการพิเศษซื้อสินค้าอุปโภค 300 ดาวน์โหลด
61. กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญ 92 ดาวน์โหลด
62. กู้เงิน คำขอและหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,493 ดาวน์โหลด
63. เงินฝาก ใบถอนออมทรัพย์ 470 ดาวน์โหลด
64. เงินฝาก ใบถอนออมทรัพย์พิเศษ 862 ดาวน์โหลด
65. ใบสมัคร สมาชิก สมทบ 18 ดาวน์โหลด
66. ใบสมัคร สมาชิก 31 ดาวน์โหลด
67. 6แสน_ใบรับรองสุขภาพ 483 ดาวน์โหลด
68. 6แสน_แบบรายงานสุขภาพ 334 ดาวน์โหลด
69. 6แสน_ใบสมัคร ประเภทสมทบ 554 ดาวน์โหลด
70. 6แสน_ใบสมัคร ประเภทสามัญ 521 ดาวน์โหลด
71. ล้านที่3_ใบรับรองแพทย์ 191 ดาวน์โหลด
72. ล้านที่3_ใบสมัคร 17 ดาวน์โหลด
73. ล้านที่2_ใบรับรองแพทย์ 188 ดาวน์โหลด
74. ล้านที่2_ใบสมัคร 20 ดาวน์โหลด
75. ล้านที่1_ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแพทย์ 574 ดาวน์โหลด
76. ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสมทบ วาระปกติ 27 ดาวน์โหลด
77. ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสามัญ วาระปกติ 17 ดาวน์โหลด
78. ขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม 587 ดาวน์โหลด
79. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ.2564 458 ดาวน์โหลด
80. กู้เงิน คำขอกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา 457 ดาวน์โหลด
81. แบบฟอร์มหักส่งเงินฝากรายเดือน 806 ดาวน์โหลด
82. รายงานกิจการประจำปี 2565 583 ดาวน์โหลด
83. ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 298 ดาวน์โหลด
84. ประกาศ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 333 ดาวน์โหลด
85. ประกาศ การให้เงินกุ้สามัญแก่สมาชิก 333 ดาวน์โหลด
86. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล cookies 311 ดาวน์โหลด
87. ประกาศ สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566 351 ดาวน์โหลด
88. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2566 316 ดาวน์โหลด
89. ประกาศ เรื่อง เปิดขายหุ้นพิเศษ 253 ดาวน์โหลด
90. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 304 ดาวน์โหลด
91. ประกาศ วันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2566 324 ดาวน์โหลด
92. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 234 ดาวน์โหลด
93. นโบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก 218 ดาวน์โหลด
94. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV 233 ดาวน์โหลด
95. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ประจำปี 2566 233 ดาวน์โหลด
96. ประกาศ หยุดทำการของสหกรณ์ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. 216 ดาวน์โหลด
97. ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสามัญ วาระพิเศษ 18 ดาวน์โหลด
98. ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสมทบ วาระพิเศษ 20 ดาวน์โหลด
99. ประกาศ การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 317 ดาวน์โหลด
100. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 159 ดาวน์โหลด
101. แบบหนังสือแจ้งข้อร้องเรียน 145 ดาวน์โหลด
102. ประกาศ กำหนดหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 165 ดาวน์โหลด
103. ประกาศ การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 153 ดาวน์โหลด
104. ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ พ.ศ.2566 167 ดาวน์โหลด
105. ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2566 165 ดาวน์โหลด
106. ระเบียบ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2566 109 ดาวน์โหลด
107. ระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2566 124 ดาวน์โหลด
108. กู้เงิน คำขอกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ผู้กู้) 161 ดาวน์โหลด
109. ประกาศ การรับสมัคร และเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 125 ดาวน์โหลด
110. ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2567 123 ดาวน์โหลด
111. ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566 68 ดาวน์โหลด
112. ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ พ.ศ.2566 100 ดาวน์โหลด
113. กู้เงิน คำขอกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2567 27 ดาวน์โหลด
114. กู้เงิน คำขอกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ 16 ตค 66 474 ดาวน์โหลด
115. กู้เงิน คำขอกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อความมั่นคง 16 ตค 66 277 ดาวน์โหลด
116. รายงานกิจการประจำปี 2566 290 ดาวน์โหลด
117. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน 73 ดาวน์โหลด
118. ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2567 76 ดาวน์โหลด
119. ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 80 ดาวน์โหลด
120. ประกาศ กำหนดหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไป ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 81 ดาวน์โหลด
121. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 79 ดาวน์โหลด
122. ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 75 ดาวน์โหลด
123. ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 70 ดาวน์โหลด
124. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2561 69 ดาวน์โหลด
125. ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2561 72 ดาวน์โหลด
126. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 69 ดาวน์โหลด
127. ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2561 64 ดาวน์โหลด
128. ระเบียบว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2561 70 ดาวน์โหลด
129. ระเบียบว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการหักเงินเดือนนำส่งให้สหกรณ์ พ.ศ.2561 70 ดาวน์โหลด
130. ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ.2561 75 ดาวน์โหลด
131. ระเบียบว่าด้วยนโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ.2561 131 ดาวน์โหลด
132. ระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 91 ดาวน์โหลด
133. ระเบียบว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ.2545 67 ดาวน์โหลด
134. ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2562 69 ดาวน์โหลด
135. ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนคณะกรรมการและที่ปรึกษา พ.ศ.2561 66 ดาวน์โหลด
136. ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของสมาชิก พ.ศ.2562 68 ดาวน์โหลด
137. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการและกองทุนต่างๆ พ.ศ.2562 66 ดาวน์โหลด
138. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2563 64 ดาวน์โหลด
139. ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2561 66 ดาวน์โหลด