คณะกรรมการ

นายขจิต หมู่ดี
ประธานกรรมการ
นายเดชา ใจระห้อย
รองประธานกรรมการ
นางนายิกา ใจดี
กรรมการ/ผู้จัดการ
นางสาวกัญญมน รุ่งเรืองธัญญา
กรรมการ/เลขานุการ
นางวีนัส วัฒนธำรงค์
กรรมการ/เหรัญญิก
นายกฤษฎา พงษ์นิกร
กรรมการ
นายประภา จำปาศรี
กรรมการ
นางธนินท์รัฐ สัตยาธนานันต์
กรรมการ
นางศิริกัณฑ์ พิริยายน
กรรมการ
นางสาวพัชรี กลับทวี
กรรมการ
นายศุภณัฐ ประดิษฐ์
กรรมการ
นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาววาสนา สังฆโสภณ
กรรมการ
นางวัฒนา ภูมี
กรรมการ
นายแพทย์สุรตน์ สุขประเสริฐ
ที่ปรึกษา
นางวรวรรณ ขันธโภคัย
ที่ปรึกษา
นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
ที่ปรึกษา
นายสรานุวัฒน์ มัททรี
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
รองผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.รัตนาภรณ์ เกาะทอง
คนงาน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี