คณะกรรมการ
นายขจิต หมู่ดี
ประธานกรรมการ
นายเดชา ใจระห้อย
รองประธานกรรมการ
นางนายิกา ใจดี
รองประธานกรรมการ
นางวีนัส วัฒนธำรงค์
กรรมการ/เหรัญญิก
นางสาวกัญญมน รุ่งเรืองธัญญา
กรรมการ/เลขานุการ
นายกฤษฎา พงษ์นิกร
กรรมการ
นายประภา จำปาศรี
กรรมการ
นางธนินท์รัฐ สัตยาธนานันต์
กรรมการ
นางศิริกัณฑ์ พิริยายน
กรรมการ
นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
กรรมการ
นางวัฒนา ภูมี
กรรมการ
นายศุภณัฐ ประดิษฐ์
กรรมการ
นางสาววาสนา สังฆโสภณ
กรรมการ
นางสาวพัชรี กลับทวี
กรรมการ
นายสรานุวัฒน์ มัททรี
กรรมการ
นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ
ที่ปรึกษา
นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
ที่ปรึกษา
นางวรวรรณ ขันธโภคัย
ที่ปรึกษา
ข่าวสมาคมฌาปนกิจ
อัลบั้มภาพ
วารสาร
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียด
ฝ่ายจัดการ
น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
ผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.รัตนาภรณ์ เกาะทอง
คนงาน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตรา
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00 %
ออมทรัพย์ 1.90 %
1 มกราคม 2567