บริการสินเชื่อ

บริการสินเชื่อ


เงินกู้

1.เงินกู้สามัญ
      1. สมาชิกรายหนึ่งๆ สามารถกู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน ยอดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
      2. กำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 240 งวด 
      3. การชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 75 ปี เว้นแต่การกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นหรือ เงินฝากค้ำประกัน
      4. กรณีสมาชิกที่อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ให้คำนวณเงินได้รายเดือนเป็นร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนปัจจุบันและสามารถกู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือนที่คำนวณได้ ยอดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) แต่ไม่รวมสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ 
      5. กรณีสมาชิกที่อายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป ให้คำนวณเงินได้รายเดือนเป็นร้อยละ 60 ของเงินได้ รายเดือนปัจจุบันและสามารถกู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือนที่คำนวณได้ ยอดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) แต่ไม่รวมสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ 
      6. สมาชิกที่ยื่นกู้เงิน จะต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของยอดเงินกู้  ในกรณีที่สมาชิกขอกู้แต่มีมูลค่าทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละสิบห้าให้สามารถหักเงินจากยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ได้มูลค่าทุนเรือนหุ้นร้อยละสิบห้าตามยอดเงินกู้แต่ทั้งนี้ให้หักเงินจากยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติได้ไม่เกิน 70,000 บาท 
      7. ในกรณีที่ยื่นคำขอกู้ต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ใหม่ ผู้กู้ต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญ สัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะมีสิทธิกู้สามัญ สัญญาใหม่ได้
      8. สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระเงินกู้ทุกประเภทแล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า 10% ของเงินได้รายเดือน
      9. สมาชิกคนหนึ่งๆ จะค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 8 สัญญา (สัญญาเงินกู้สามัญ 6 สัญญา , สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ  2  สัญญา) 
      10. สมาชิกจะต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะค้ำประกันได้
      11. สมาชิกที่ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันเงินกู้สามัญสามารถกู้ได้วงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น  แต่วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)โดยไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันอย่างอื่นอีก
      12. สมาชิกที่ใช้เงินฝากค้ำประกันเงินกู้ สามารถกู้ได้วงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก แต่วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)โดยไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างอื่นอีก
      13. สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1–1,000,000 บาท ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยใช้บุคคลค้ำประกัน  3 คน  ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยใช้บุคคลค้ำประกัน  5 คน  ยกเว้นกรณีสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยแต่ถูกปฏิเสธการสมัครจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ให้ดำเนินการตาม หมวดที่ 3 ข้อ 15 (3) และใช้บุคคลค้ำประกัน  3 คน  
      14. สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1,000,001  - 1,500,000 บาท ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยใช้บุคคลค้ำประกัน  5 คน คน  ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยใช้บุคคลค้ำประกัน  7 คน  ยกเว้นกรณีสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยแต่ถูกปฏิเสธการสมัครจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ให้ดำเนินการตาม หมวดที่ 3 ข้อ 15 (3)และใช้บุคคลค้ำประกัน  5 คน  
      15. สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1,500,001  - 2,000,000 บาท ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ใช้บุคคลค้ำประกัน 6 คน  ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ใช้บุคคลค้ำประกัน  8 คน ยกเว้นกรณีสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยแต่ถูกปฏิเสธการสมัครจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ให้ดำเนินการตาม หมวดที่ 3 ข้อ 15 (3)และใช้บุคคลค้ำประกัน  6 คน

กรณีมอบอำนาจให้มารับเงินแทนผู้กู้ 
1. สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
2. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ฉบับจริง แต่ถ้าใช้สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราของหน่วยงานต้นสังกัด
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้กู้และของผู้รับมอบอำนาจ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และของผู้รับมอบอำนาจ  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
      1. เงินกู้เพื่ออุปโภค ประกอบด้วย 
       (1)  คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์      วงเงินกู้  50,000  บาท  
       (2)  รถจักรยานยนต์                       วงเงินกู้  60,000  บาท 
       (3)  เครื่องใช้ไฟฟ้า                        วงเงินกู้  50,000  บาท กู้ขั้นต่ำ 5,000 บาท
                ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ชำระคืนเงินกู้ 48 งวด

      2. เงินกู้เพื่อการศึกษา  แบ่งเป็นระดับ ดังนี้
                    ระดับชั้น                   วงเงินกู้(บาท)    กำหนดชำระคืน(งวด)
          อนุบาล – ประถมศึกษา              30,000                             30
           มัธยมศึกษา หรือ ปวช.             40,000                              40
           ปริญญาตรี  หรือ  ปวส.             50,000                              50
                   ปริญญาโท                      70,000                              70
                  ปริญญาเอก                    100,000                              70

      3. เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ วงเงินกู้ 800,000 บาท  ชำระคืนเงินกู้  84  งวด  ใช้ผู้ค้ำประกัน  2  คน
      4. เงินกู้เพื่อประหยัดพลังงาน วงเงินกู้ 70,000 บาท ชำระคืนเงินกู้  84  งวด  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
      5. เงินกู้เพื่อการเที่ยวก่อนผ่อนที่หลังวงเงินกู้ 50,000 บาท ชำระคืนเงินกู้ 12 งวดใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
      6. เงินกู้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วงเงินกู้ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำหนด ชำระคืนเงินกู้  3 งวด 3 เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉินกู้ได้เท่าหุ้นไม่เกิน 100,000 บาท ชำระคืนเงินกู้ 18 งวด เอกสารประกอบการกู้
 
กรณีผู้กู้มายื่นกู้ด้วยตนเอง
       1. สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
       2. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ฉบับจริง หรือสำเนาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
       3. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ตัวจริง พร้อมสำเนา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบอำนาจให้มารับเงินแทนผู้กู้ 
      1. สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
      2. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ฉบับจริง แต่ถ้าใช้สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราของหน่วยงานต้นสังกัด
      3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้กู้และของผู้รับมอบอำนาจ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และของผู้รับมอบอำนาจ  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง