บริการสินเชื่อ

บริการสินเชื่อ


เงินกู้

1.เงินกู้สามัญ
      1. สมาชิกรายหนึ่งๆ กู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท 
      2. ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 240 งวด 

      3. การชำระคืนเงินกู้ภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 75 ปี
           เว้นแต่การกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นหรือ เงินฝากค้ำประกัน
      4. กรณีสมาชิกที่อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
          ให้คำนวณเงินได้รายเดือนเป็นร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
           และสามารถกู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือนที่คำนวณได้
          ยอดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท แต่ไม่รวมสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ 
      5. กรณีสมาชิกที่อายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป
          ให้คำนวณเงินได้รายเดือนเป็นร้อยละ 60 ของเงินได้ รายเดือนปัจจุบัน
           และสามารถกู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือนที่คำนวณได้
           ยอดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท  แต่ไม่รวมสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ 
      6. สมาชิกที่ยื่นกู้เงิน จะต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของยอดเงินกู้  
          ในกรณีที่สมาชิกขอกู้แต่มีมูลค่าทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละสิบห้าให้สามารถหักเงินจากยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ได้มูลค่าทุนเรือนหุ้นร้อยละสิบห้าตามยอดเงินกู้แต่ทั้งนี้ให้หักเงินจากยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติได้ไม่เกิน 70,000.- บาท 
      7. ในกรณีที่ยื่นคำขอกู้ต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ใหม่ ผู้กู้ต้องชำระหนี้สัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 
      8. สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระเงินกู้ทุกประเภทแล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า 10% ของเงินได้รายเดือน
      9. สมาชิกคนหนึ่งๆ จะค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 8 สัญญา
          (สัญญาเงินกู้สามัญ 6 สัญญา , สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ  2  สัญญา)
           สมาชิกที่เกษียนอายุราชการหรือลาออกก่อนเกษียน ที่ไม่มีเงินได้รายเดือนหักส่งให้สหกรณ์ ไม่มีสิทธิ์ค้ำประกัน

      10. สมาชิกจะต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะค้ำประกันได้
      11. สมาชิกที่ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันเงินกู้สามัญสามารถกู้ได้วงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น  
            แต่วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท โดยไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันอย่างอื่นอีก
      12. สมาชิกที่ใช้เงินฝากค้ำประกันเงินกู้ สามารถกู้ได้วงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
             แต่วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างอื่นอีก
      13. สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1–1,000,000 บาท
            ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท.ใช้บุคคลค้ำประกัน  3 คน  
            ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท. ใช้บุคคลค้ำประกัน  5 คน  
            ยกเว้นกรณีสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท.แต่ถูกปฏิเสธ  ให้ดำเนินการตามระเบียบ และใช้บุคคลค้ำประกัน  3 คน  
      14. สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1,000,001  - 1,500,000 บาท
            ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท.ใช้บุคคลค้ำประกัน  5 คน คน  
            ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท.ใช้บุคคลค้ำประกัน  7 คน  
            ยกเว้นกรณีสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท.แต่ถูกปฏิเสธให้ดำเนินการตามระเบียบ และใช้บุคคลค้ำประกัน  5 คน  
      15. สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1,500,001  - 2,000,000 บาท
            ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท. ใช้บุคคลค้ำประกัน 6 คน  
            ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท.ใช้บุคคลค้ำประกัน  8 คน
            ยกเว้นกรณีสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท.แต่ถูกปฏิเสธให้ดำเนินการตามระเบียบ และใช้บุคคลค้ำประกัน  6 คน


2. เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
      1. เงินกู้เพื่ออุปโภค ประกอบด้วย 
       (1)  คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์     วงเงินกู้  50,000.-  บาท  
       (2)  รถจักรยานยนต์                       วงเงินกู้  60,000.-  บาท (ปิดโครงการ)
       (3)  เครื่องใช้ไฟฟ้า                        วงเงินกู้  50,000.-  บาท กู้ขั้นต่ำ 5,000 บาท (ปิดโครงการ)
                ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ชำระคืนเงินกู้ 48 งวด

      2. เงินกู้เพื่อการศึกษา  แบ่งเป็นระดับ ดังนี้
                    ระดับชั้น                   วงเงินกู้(บาท)    กำหนดชำระคืน(งวด)
          อนุบาล – ประถมศึกษา              30,000                             30
           มัธยมศึกษา หรือ ปวช.             40,000                              40
           ปริญญาตรี  หรือ  ปวส.             50,000                              50
                   ปริญญาโท                      70,000                              70
                  ปริญญาเอก                    100,000                              70
              ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 

      3. เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ วงเงินกู้ 800,000 บาท  ชำระคืนเงินกู้  84  งวด  ใช้ผู้ค้ำประกัน  2  คน (ปิดโครงการ)
      4. เงินกู้เพื่อประหยัดพลังงาน วงเงินกู้ 70,000 บาท ชำระคืนเงินกู้  84  งวด  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน (ปิดโครงการ)
      5. เงินกู้เพื่อการเที่ยวก่อนผ่อนที่หลังวงเงินกู้ 50,000 บาท ชำระคืนเงินกู้ 12 งวดใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
      6. เงินกู้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วงเงินกู้ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำหนด ชำระคืนเงินกู้  3 งวด 

3.ฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉินกู้ได้เท่าหุ้นไม่เกิน 100,000 บาท ชำระคืนเงินกู้ 12 งวด 
 

กรณีผู้กู้มายื่นกู้ด้วยตนเอง
       1. สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
       2. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ฉบับจริง 
       3. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ตัวจริง พร้อมสำเนา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบอำนาจให้มารับเงินแทนผู้กู้ 
      1. สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
      2. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ฉบับจริง 
      3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้กู้และของผู้รับมอบอำนาจ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และของผู้รับมอบอำนาจ  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง