บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก


UploadImage

1.เงินรับฝากมี 2 ประเภท

   
1.1 เงินรับฝากออมทรัพย์            อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00  ต่อปี
    1.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00  ต่อปี

เงินฝาก

1.1 ออมทรัพย์
  - เปิดบัญชีที่สหกรณ์ จำนวนเงินขั้นตํ่า 1,000 บาท
   - ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   - คำนวณดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 ก.ย. 
   - ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

1.2 ออมทรัพย์พิเศษ
   
- เปิดบัญชีที่สหกรณ์ จำนวนเงินขั้นตํ่า 1,000 บาท
   - ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากถอนเกิน 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอด
     ที่ถอนขั้นต่ำ 500 บาท

   - คำนวณดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค. , 30 ก.ย. 


เงื่อนไข 
   - ฝากได้ที่สหกรณ์ หรือหักจากเงินได้รายเดือน
   - ฝากเกิน 50,000 โอนเข้าธนาคารธนาคารกรุงไทย        

      ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด สาขาปทุมธานี บัญชีบัญชีออมทรัพย์
       เลขที่บัญชี 110–1– 42868-6  กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากที่ระบุ ชื่อ นามสกุล (เขียนให้ชัดเจน)
       ให้สหกรณ์หรือส่งโทรสารที่เบอร์ 0-29790923
   - ถอนเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท รับเงินสด
   - ถอนเงินฝากมากกว่า 50,000 บาท รับเป็นเช็ค ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ
   - อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์
   - โปรดนําบัตรประจําตัวประชาชนและสมุดเงินฝากมาด้วยทุกครั้ง