บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก 

UploadImage
รายการ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ หมายเหตุ
1.เปิดบัญชีที่สหกรณ์ จำนวเงินขั้นตํ่า 1,000 บาท 1,000 บาท
  • ฝาก/ถอนไม่เกิน 50,000 บาท สามารถทำรายการได้ที่สหกรณ์                            ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
  • ฝากเกิน 50,000 บาท            โอนเข้าธนาคารกรุงไทย   และนำส่งสำเนาใบโอน        ในวันที่   โอนเงิน ตั้งแต่เวลา    09.00 น.–15.00 น.
  • ถอนเกิน 50,000 บาท ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ เพื่อรับเป็น เช็ค
  • โปรดนําบัตรประจําตัวประชาชนและสมุดเงินฝากมาด้วยทุกครั้ง
2.การฝาก / ถอน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ฝากได้ไม่จำกัด จำนวนครั้ง
- ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่หากถอนครั้งที่ 2 ของเดือน เป็นต้นไป จะคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของยอด  ที่ถอน ขั้นต่ำ 500 บาทต่อการถอน 1 ครั้ง
3.คำนวณดอกเบี้ย วันที่ 30 ก.ย. วันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย.