อัลบั้มภาพ

ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ ปีบัญชี 2562

โดย sahakorn
 วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 11:54 น.
 2909
ศึกษาดูงานโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงคาน จ.เลย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค 2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก 3. เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง แวดล้อม ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566) ผลประโยชน์โครงการ 1. เพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 72,500 ไร่ และฤดูแล้ง 18,100 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอเชียงคาน ได้แก่ ตำบลเชียงคาน ตำบลนาซ่าว ตำบลปากตม ตำบลหาดทรายขาว ตำบลเขาแก้ว ตำบลจอมศรี และตำบลธาตุ รวม 44 หมู่บ้าน 9,287 ครอบครัวและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2. บรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และสามารถบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเลยตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่โครงการ 806,200 คนต่อปี ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 207 ล้านบาท