คณะกรรมการ

นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
กรรมการ
นางสาวกัญญมน รุ่งเรืองธัญญา
กรรมการ/ผู้จัดการ
นายวิโรจน์ ศรีทอง
กรรมการ
นางมยุรี อาจณรงค์
กรรมการ
นางวีนัส วัฒนธำรงค์
กรรมการ/เลขานุการ
นายกฤษฎา พงษ์นิกร
กรรมการ/รองประธานกรรมการ
นางวรวรรณ ขันธโภคัย
กรรมการ
นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา อ้นทอง
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
รองผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.รัตนาภรณ์ เกาะทอง
คนงาน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี