คณะกรรมการ

นายขจิต หมู่ดี
ประธานกรรมการ
นายเดชา ใจระห้อย
รองประธานกรรมการ
นางนายิกา ใจดี
กรรมการ/ผู้จัดการ
นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
กรรมการ/เลขานุการ
นางสาววาสนา สังฆโสภณ
กรรมการ/เหรัญญิก
นางวรวรรณ ขันธโภคัย
กรรมการ
นายประภา จำปาศรี
กรรมการ
นายรณพงศ์ ไทยแท้
กรรมการ
นางธนินท์รัฐ สัตยาธนานันต์
กรรมการ
นางสาวพรรณสา รักสกุลวนิช
กรรมการ
นายศุภณัฐ ประดิษฐ์
กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา อ้นทอง
กรรมการ
นางศิริกัณฑ์ พิริยายน
กรรมการ
นายชาติชาย ถาวรรัตน์
กรรมการ
นางสาวปราณี พวงดี
กรรมการ
นายกฤษฎา พงษ์นิกร
ที่ปรึกษา
นางวีนัส วัฒนธำรงค์
ที่ปรึกษา
นางสาวกัญญมน รุ่งเรืองธัญญา
ที่ปรึกษา
นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
ที่ปรึกษา

ฝ่ายจัดการ

น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
รองผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.รัตนาภรณ์ เกาะทอง
คนงาน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี