​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

​ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการชมาชิกเสียชีวิต และเป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะสมาคม สสธท.แก่ครอบครัว ...

+ ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายขจิต หมู่ดี
ประธานกรรมการ
นางนายิกา ใจดี
รองประธานกรรมการ
นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวกัญญมน รุ่งเรืองธัญญา
กรรมการ/ผู้จัดการ
นายเดชา ใจระห้อย
กรรมการ/เลขานุการ
นายประภา จำปาศรี
กรรมการ
นายกฤษฎา พงษ์นิกร
กรรมการ
นางธนินท์รัฐ สัตยาธนานันต์
กรรมการ
นางศิริกัณฑ์ พิริยายน
กรรมการ
นางวีนัส วัฒนธำรงค์
กรรมการ/เหรัญญิก
นางปัญจมาพร สาตจีนพงษ์
กรรมการ
นางวรวรรณ ขันธโภคัย
กรรมการ
นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา อ้นทอง
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
รองผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายถาวร บุญพรหม
คนงาน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี